Развъждане

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ГЕРМАНСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА

Издание 1999 год.
приет на ОС на БОГОК през 2000 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общи положения

2. Развъдчик
2.1. Право за развъждане/разплод
2.2. Отдаване под наем с цел разплод
2.2.1. Задължения
2.2.2. Честота на отдаванията под наем
2.2.3. Отдавания под наем в чужбина
2.2.4. Отдавания под наем при забрана в родословната книга
2.3. Имена на кучетата и защита на тези имена

3. Консултации по развъждане и контрол над развъждането
3.1. Отговорници за развъждане на местните групи (на организацията)
3.1.1. Компетенции на отговорниците за развъждане на местните групи
3.1.2. Задължения на отговорниците за развъждане на местните групи
3.1.3. Права на отговорниците за развъждане на местните групи
3.2. Татуировчици
3.2.1 Компетенции на татуировчиците
3.2.2. Обхват на задачите на татуировчиците
3.3. Гарантиране на идентичността и произхода
3.3.1. База данни с генотипите
3.3.2. Проверка на идентичността с последващо рентген-изследване

4. Развъдна стойност и предпоставки за развъждане
4.1. Развъдна стойност
4.1.1. Допуснати за развъждане кучета
4.1.2. Годни за развъждане кучета
4.1.3. Препоръчани за развъждане кучета
4.1.4. Недопуснати за развъждане кучета
4.1.5. Развъдна процедура / процедура по разплода - körung
4.2. Предпоставки за развъждане
4.2.1. Минимална възраст на животните за разплод
4.2.2. Честота на използване за разплод
4.2.3. Акт на покриване
4.2.4. Сила на кучилото
4.2.5. Отглеждане от други женски животни (кърмачки, не майки)
4.2.6. Регистриране на кучилото
4.2.7. Родословно свидетелство

5. Процедура при дисплазия на тазобедрената става (HD)
5.1. Общи положения
5.2. Мерки в рамките на Обединението
5.2.1. Процедура за изследване
5.2.2. Други предписания и правила във връзка с развъждането

6. Съоръжения за запазване и стимулиране на развъждането
6.1. Родословна книга
6.2. Книга за подбор на породистите разплодници
6.3. Картотека за показаните качества
6.4. Картотека за изложбите
6.5. Картотека на кучетата със забрана за последващ разплод
6.6. Регистър на употребяваните кучета

1. Общи положения

Българско Обединение за германски овчарски кучета (BSV)- признато от БРФК и от FCI.

Правилникът за развъждане на ВSV служи да насърчава планомерно развъждане на породата "Германско овчарско куче" и регламентира цялата сфера на дейността по развъждането й. Правилникът е неразделна част от Устава и е задължителен за всички членове на Обединението. При нужда могат да бъдат гласувани развъдни планове като приложение към Правилника за развъждане.

2. Развъдчик

2.1. Право за развъждане
За собствениците и притежателите на Германски овчарски кучта, които искат да се възползват от родословната книга на BSV (собственици / притежатели на разплодници и кучки), членството в BSV е предпоставка.

Развъдчик на дадено кучило е собственикът или наемателят на кучката -майка към момента на оплождането. Прехвърляне на правото за развъждане е възможно и при продажбата на оплодена кучка. В този случай пред Службата за Водене на Родословната Книга трябва да се представят следните документи:

а) Удостоверение за смяната на собствеността чрез представяне на АТ родословие);
б) Удостоверение за покриване;
в) Заявление за прехвърляне на правото за развъждане  (формуляр)

В рамките на една календарна година даден развъдчик може да развъжда максимум 10 кучила на името на своят развъдник. Определящ е денят на окучването (при пресмятане).

2.2. Отдаване под наем с цел разплод
Наемането (респ. отдаването под наем) на кучка с цел разплод е възможно, но трябва да бъде разрешено от BSV. Ако бъдат изпълнени долуизброените предпоставки, наемателят се счита за развъдчик на съответното кучило. На Службата за Водене на Родословната Книга трябва да се представят следните документи:

а) Договор за наем (договор по образец/формуляр);
б) Заявление за прехвърляне на правото за развъждане  (формуляр);
в) Удостоверение за покриване.


2.2.1. Задължения
На Наемателя се пада да изпълнява произтичащите от договора за наем задължения.

2.2.2. Честота на отдаванията под наем
Един развъдчик има право да извърши най-много пет отдавания под наем с цел разплод в рамките на една календарна година

2.2.3. Отдавания под наем в чужбина
Отдавания под наем с цел разплод извън границите на България не са разрешени. Изключения могат да бъдат позволени от Службата за Водене на Родословната Книга - след предварителна молба, която следва да бъде одобрена и потвърдена от компетентния отговорник за развъждане на областната и местната група.

2.2.4. Отдавания под наем при забрана в родословната книга
Лице, на чието име е вписана забрана в родословната книга, получава отказ да преотстъпи на друго лице правото за развъждане, отнасящо се за оплодена кучка.

С появата на забрана в родословната книга автоматично е свързана и забраната, простираща се върху мъжкото куче, респ. кучката, които са собственост на такова лице.

Съобщения за покривания от разплодници, които са в притежание на лице, за което родословната книга на Обединението е блокирана, не могат да бъдат публикувани в съюзния вестник. Разплодници, чиито собственик е лице с наложена забрана за родословната книга, не могат да бъдат предавани, респ. приемани в развъдници.

2.3. Имена на развъдници и защита на тези имена

Име на развъдник може да бъде запазвано само за пълнолетни лица.

Името на развъдника трябва да бъде заявено пред BSV и се защитава от Обединението. Името отпада със смъртта на развъдчика, доколкото наследник не е заявил прехвърляне на името в своя полза, респ. 30 години след последното вписване.

Имената на развъдниците не се дават на други развъдчици до 30 години след смъртта на собственика. Малките, родени от наемно-договорни отношения, се вписват под запазеното за наемодателя име на куче.

Ако повече лица имат право на собственост спрямо една кучка, то за развъдчик-титуляр се счита онзи, който е регистриран в Службата за Водене на Родословната Книга като имащ право да полага официален подпис.
Ако собственик, нямащ право да полага официален подпис, желае да развъжда, то същият се нуждае от декларация за съгласие, дадена от имащия право да полага официален подпис съсобственик.

3. Консултации по развъждане и контрол над развъждането

3.1. Отговорници за развъждане на местните групи (на организацията)
За наблюдението и контрола на развъдната дейност в местните подразделения на Обединението (местни групи) отговорност носят отговорниците за развъждане на местните групи.
3.1.1. Компетенции на отговорниците за развъждане на местните групи
Компетенциите по отношение на развъдчиците се определят от съотв. областна група. Тук областната група може да избира между два принципа на компетенции:

а) Компетенция според местоживеенето на развъдчика;
б) Компетенция според принадлежността на развъдчика към някоя  местна група.

При членство в повече местни групи от една и съща областна група, отговорен е отговорника за развъждане на онази местна група, която се намира най-близко до местоживеенето на развъдчика.

При членство в повече местни групи /МГ от различни областни групи следва да бъде привлечен отговорника за развъждане в областната група, на чиято територия е местоживеенето на развъдчика.

В случай, че първоначалното приемане на поста от отговорника за развъждане е невъзможно в течение на 3 дни, да се привлече неговия заместник в МГ, или отговорника за развъждане на граничещия с нея район на компетенции. В такива случаи документът за регистрация на кучилото трябва да бъде подписан от двамата отговорници за развъждане.

3.1.2. Задължения на отговорниците за развъждане на местните групи
Отговорника за развъждане на МГ е задължен в рамките на своята местна група да просвещава и да консултира членовете й по въпросите на разплода, развъдната дейност и свързаните с това развъдни мероприятия. От това произтича и задължението на отговорника за развъждане редовно да взема участие в опреснителните курсове за отговорници за развъждане в областната група, провеждани с цел актуализация на знанията. Отговорника за развъждане на МГ отговаря най-вече за наблюдението и формалното приемане на кучилата в подопечния му район. Кучило, родено в неговия район на компетентност, трябва да бъде посетено и погледнато за пръв път от отговорника за развъждане най-късно на 3-тия ден, откакто кучката е родила малките; след което да се прави  редовен оглед - най-малко общо три пъти.

При това трябва да се направи проверка на номера на татуировката.

За тези огледи на отговорника за развъждане трябва да бъде дадена възможност от страна на развъдчика; те следва да се простират също и върху отношенията на държане (ако е притежател, не собственик).
Отговорниците за развъждане трябва да контролират развъждането на Германски овчарски кучта по смисъла на Правилника за Развъждане. Те трябва да съобщават на компетентния отговорник за развъждане на областната група за всички нарушения на Правилника, включително и "диво" развъждане.

3.2. Татуировчици
За целите на идентификацията малките кученца в обхвата на Обединението биват татуирани. Татуировката е предпоставка за вписване в родословната книга. За татуирането на кучилата (малките) Обединението е организирало служби по татуиране в съответните областни групи и назначил татуировчици.                                                                                                                                                               

3.2.1 Компетенции на татуировчиците
Отговорен за развъдчика (отглеждащия малките) е онзи татуировчик, отговарящ за жилищния район на развъдчика (отглеждащия малките), или негов заместник.

3.2.2. Обхват на задачите на татуировчиците
Татуировчикът има за задача да провери компетенциите на отговорника за развъждане на МГ и след уговаряне на дата с него и с развъдчика, да татуира малките най-рано след 50-тия ден, след направена защитна ваксина. Защитната ваксина, извършена от ветеринарен лекар, да се отбележи в документа за регистрация на кучилото. Върху първата страница на имунизационния паспорт трябва да се отбележи номера на татуировката - чрез отпечатък. Татуирането може да се извършва само на място: при развъдчика (отглеждащия малките), като трябва да обхване цялото кучило (включително женските малки). Татуировки след 12-тата седмица от живота на малките могат да се предприемат само под упойка.

Татуировчикът освен това има задача да провери дали подписаният от отговорника за развъждане на МГ документ за регистрация на кучилото е изчерпателен и формално правилен и също да го парафира.

Ако по-късно номерът на татуировката стане нечетлив, това трябва да бъде съобщено на Службата за Водене на Родословната Книга.

Разходите за последващото татуиране се поемат от собственика на кучето.
Всякакви искове за възмездяване на щети вследствие на татуиране са изключени.
3.3. Гарантиране на идентичността и произхода

3.3.1. Генотипна база данни
За гарантиране идентичността и за проверка произхода на кучетата, Обединението ще създаде генотипна база данни на базата на молекулно-генетично изследване на произхода.

3.3.1.1. Процедиране
На доброволни начала собствениците предоставят кръвни проби от своето куче за целите на изследването.
Процедурата протича по следния начин:
а) Ветеринарният лекар по договор взема кръвна проба;
б) Ветеринарните лекари гарантират пред Обединението идентичността на подлежащото на изследване куче, като лично проверят номера на татуировката и сравнят същия в оригиналното родословно свидетелство.
в) Заключението, окомплектовано с името, номера в родословната книга и номера на татуировката на кучето плюс кръвната проба се изпращат от ветеринарния лекар по договор на договорния институт
г) Оценката, изготвянето на ДНК-формулата и изследването на произхода се извършват централизирано от договорния институт;
д) Службата за родословна книга изисква родословията от собственика;
е) След пристигане на заключението върху родословното свидетелство се поставя щемпел.
ж) Ако са налице ДНК-формулите за бащата и/или майката, то произходът може да бъде проверен. В този случай се поставят един, респ. два допълнителни щемпела. С това се счита за доказан верния произход по отношение на единия или на двамата родители.

3.3.2. Проверка на идентичността с последващо рентгеново изследване
Преди осъществяване на 31-вия акт на покриване, всяко мъжко животно се преглежда по отношение на проведеното HD-изследване. Трябва да се направи втора снимка от университетска клиника. Ако първата рентген-снимка е направена от университетска клиника, за втората снимка трябва да се избере друга университетска клиника. Готовата снимка се проверява от вещото лице на Обединението по HD - изключително за това, дали е идентична с първата снимка. Упояване (успокоителни) на кучето при втората снимка е задължително по предписание. Относно използваемостта на втората снимка в аспекта на изискваната проверка, думата има вещото лице.
 
4. Развъдна стойност и предпоставки за развъждане

4.1. Развъдна стойност
Тук различаваме:

4.1.1. Допуснати за развъждане кучета
Допуснати за развъждане са всички кучета, вписани в родословната книга на Обединението BSV, които към деня на оплождането притежават обозначение за проведено обучение според Правилника за обучение (SchH 1-3, IP 1-3, издържан с минимум 80 точки в раздел С, HGH, или обозначение за проведено обучение, признато като равностойно) и допълнително към това на разплодно мероприятие на BSV са получили минимална оценка "добър" (по скалата на разплодното оценяване) или са били допуснати за разплод (мъжки животни), имат щемпел "а" в своето родословно свидетелство и разполагат с ДНК-номер на съхранение.

4.1.2. Годни за развъждане кучета
Годни за развъждане кучета са онези, които са били допуснати за разплод в организирано от BSV разплождане в развъден клас ІІ.

4.1.3. Препоръчани за развъждане кучета
Препоръчани за развъждане кучета са тези, които са били допуснати за разплод в организирано от Обединението разплождане в развъден клас І.

4.1.4. Недопуснати за развъждане кучета
а) Без предпоставките по точка 4.1.1. до 4.1.3.;
б) Кучета от Регистъра на употребяваните кучета;
в) Кучета с долуизброените недостатъци:
- слаби по природа, хапещи и кучета със слаби нерви;
- кучета с установена тежка форма на тазобедрена дисплазия;
- монорхиди и крипторхиди;
- кучета със загрозяващи дефекти по ушите, респ. опашката;
- кучета с малформации;
- кучета с дефекти по зъбите:
 - липса на: 1 пред кътник 3 и 1 друг зъб
 - или един кучешки зъб;
 - или един пред кътник 4;
 - или един заден кътник 1
 - или един заден кътник 2;
 - или общо три и повече зъба.
Липсата на задния кътник 3 не се взема пред вид. Приемат се онези кучета, при които първоначалното наличие на зъба или зъбите е доказано и потвърдено върху родословното им свидетелство.
- Кучета със значителни недостатъци в пигментацията, също и синеоки;
- Кучета, които имат дълга козина;
- Кучета с дефекти по челюстта:
 - повече от 2мм предна захапка;
 - обратна захапка;
- Кучета с по-големи, респ. по-малки размери, с отклонение повече от 1 см: мъжки животни 66 см / кучки 61 см;
- Кучки, които са раждали три пъти с цезарово сечение;
- Кучета при които е бил разделен "мускулус пектинеус";


г) Оперативни намеси по кучето с цел корекция, или постигане, респ. като подобряване на вече съществуваща разплодна оценка (напр. уши, опашка, зъби, тестиси) водят до забрана за разплод и влекат след себе си вътрешносъюзно административно дело срещу собственика/иците.

Наследниците на тези изброени в точка 4.1.4. кучета не могат да бъдат приети и вписани в родословната книга на BSV. Решението за това се съобщава на собственика с препоръчано писмо. Срещу това решение е възможно да се възрази най-късно 14 дни след връчване на писмото. По възражението на първа инстанция взема решение водителят на родословната книга, а на втора инстанция: президентът на BSV.

4.1.5. Развъдна процедура / процедура по разплода
Под разплодна процедура различаваме:
- Отглеждане на чиста порода = съешаване на животни от една и съща порода. Води до експлоатиране на наследствените стойности от самосебе си: чрез размножаване по семейна или по роднинска линия,  или вътреродово размножаване
- Вътреродово размножаване=размножаване, базиращо се на тясно кръвно родство, при което един предшественик е представен поне по веднъж от страна и на бащата и на майката. Вътреродовото размножаване между братя и сестри винаги е размножаване по роднинска линия, при което понятието за родство се ограничава до първите пет родови линии (размножаване по роднинска линия).

Различаваме:

- Най-тясното вътреродово размножаване (кръвосмешение) е съешаване между родители и деца, прародители и внуци или между братя и сестри, т.е. между роднини от 1-ва и 2-степен по права или по съребрена линия. Вътреродово размножаване, по-близко от 2-3 или 3-2, също и при братя и сестри, не се разрешава.
- Тясно вътреродово размножаване е съешаване между роднини от 3-та и 4-та степен;
- Далечно вътреродово размножаване е съешаване между роднини от 4-та и 5-та степен;
- Междинно размножаване е еднократното въвеждане на чужда кръв в укрепена чрез вътреродово размножаване кръвна линия;
- "Чуждо" размножаване е съешаване на животни от една и съща порода, които нямат родствена връзка помежду си.

Тъй като почти всички елитноразвъждани породи са произлезли от малка разплодна база, достатъчно е да се практикува далечното вътреродово размножаване. В него се търси кръвна връзка с предци, които са били добри наследодатели. Животни, произлезли от тясно вътреродово размножаване трябва постоянно да бъдат опреснявани с вливане на кръв от неблизки родственици, за да могат евнетуални неприятни явлениея в наследствените заложби да бъдат посрещнати по възможност превантивно чрез изместване.

4.2. Предпоставки за развъждане
Допълнително към предпоставките, произтичаши от 4.1., важат и:

4.2.1. Минимална възраст на животните за разплод
Мъжките животни трябва да са навършили две години към момента на използване им за разплод.

Кучките трябва да са навършили 20 месеца към момента на първото им използване за развъдни цели (т.е. към деня на оплождането).

Непредвидени актове на покриване, състояли се преди навършване на минималната възраст, трябва незабавно да бъдат докладвани на компетентния отговорник за развъждане на МГ, на отговорника за развъждане на ПГ и на Службата за Водене на родословната книга. Дали да бъдат вписани кучилата от тези връзки, това решава отговорника за родословната книга в сътрудничество с отговорника за развъждане, респ. Президента на Обединението.

4.2.2. Честота на използване за разплод
Мъжки животни:
Мъжките, отговарящи на предпоставките на Правилника за Развъждане, могат да извършват до 60 съвокупявания за местни кучки и до 30 съвокупявания за чуждестранни кучки за 1 година; като броят им следва да се разпредели равномерно по 50% за първото и 50% за второто полугодие и по възможност равномерно в рамките на отделните месеци в двете полугодия. Прехвърляне на бройка от местни към чуждестранни кучки и обратно не е допустима. Чести актове на покриване - в разстояние на кратко време един след друг - трябва да се избягват по органически причини и заради сигурността на оплождането. Актовете на покриване от едно мъжко животно с една и съща кучка в продължение на 28 дни се броят за един акт на покриване.

- Ако мъжкото животно става на две години едва през въпросната календарна година, допустим е само пропорционалния брой на съвокупляванията, изчислен от момента на навършването на възраст 2 години. Това важи както за актове на покриване с местни, така и за актове на покриване с чужди кучки.

Нарушенията на тези разпоредби се санкционират както следва:

1. При доказано 1-во нарушение се налага глоба от 100лв за всеки акт на покриване, извършен в повече;
2. При доказано 2-ро нарушение се налага глоба от 100лв за всеки акт на покриване, извършен в повече, ведно със заплахата за тримесечна забрана на кучето;
3. При доказано 3-то нарушение се налага глоба от 100лв за всеки акт на покриване, извършен в повече, тримесечна забрана на кучето и се завежда наказателно дело в Обединението.
4. При груби първоначални нарушения и/или повторни такива се извършва незабавна забрана за кучето и завеждане на наказателно дело в Обединението.
5. Други наказания, като пропуск за и/или закъсняло съобщение, както и допускане на актове на покриване, твърде бързо следващи един след друг, се санкционират съгласно горните точки от 1 до 4.
6. Глобата се публикува в печатния орган под "неназовани глоби".
7. За контрол и налагане на наказанията отговаря Управителния съвет на Обединението, срещу решението може да бъде възразявано.
8. Ако за даден мъжки бъде установено, че има само частична, или няма оплодителна способност, той може да бъде отзован от участие в разплод и да му се впише забрана за следващо оплождане. На кучки, останали празни вследствие недостатъчната оплодителна способност на мъжкия, собствениците имат право да изискат пълно възстановяване на таксата за покриване.
9. На собствениците на мъжкк кучета се забранява да издават празни удостоверения за покриване. За кучки и мъжки кучета, собственост на повече от едно лице, пред Службата за Водене на Родословната Книга трябва да бъде посочено едно лице, упълномощено да представлява и полага официален подпис, чрез представяне на писмена спогодба.
10. Едно кучило с двама различни бащи не може да бъде вписано в родословната книга на Обединението. В тези случаи се предприема вписване в книгата за произход, при наличието на служебно потвърждение на произхода - от страна на Службата за Водене на родословната книга.

Кучки:
Здрави кучки могат да бъдат ползвани в течение на 12 месеца 2 пъти за разплод (доколкото разпоредбите по т. 4.2.4. не са приложени).

4.2.3. Акт на покриване
Развъдчикът има свободен избор на мъжко животно за покриване, по същият начин това важи и за притежателя на мъжкия при избора на допуснатите кучки. Коректно извършеният акт на покриване бива потвърден от собственика на мъжкото куче с полагане на подпис върху удостоверението за покриване. Същевременно Службата за Водене на родословната книга трябва да се уведоми в срок от 7 дни.

След извършен акт на покриване работата на мъжкаря се счита за свършена, а с това и предпоставката за договореното заплащане за покриването важи за спазена.

При незаплождане на кучка трябва да се осигури безплатен акт на покриване. Заплождането, респ. незаплождането на кучката трябва да бъде незабавно съобщено на собственика на мъжкото куче.

Ако мъжкият вече не е на разположение (напр. поради продажба или смърт), на собственика на кучката се възстановява половината от таксата за покриване.

Собствениците на мъжките кучета за покриване са длъжни да изплатят обратно цялата премия за покриване при останала празна кучка, ако по тяхна вина мъжкият е трябвало изцяло или частично да бъде спрян за оплождането.

Собственикът на кучката трябва да информира компетентния отговорник за развъждане относно акта на покриване и кучилото.

4.2.4. Сила на кучилото
На една кучка не бива да бъдат оставяни за собствено отглеждане повече от осем малки на едно кучило. Оставащите в повече малки да бъдат отгледани от друга женска-кърмачка. За тази цел Обединението поддържа служби за посредничество при отдаване на кърмачки във всяка областна група. Ако при кучката-майка бъдат оставени повече от 8 броя малки, то тя може да бъде отново покрита едва след изтичане на срок от 6 месеца, считано от деня на раждането.

4.2.5. Отглеждане от други женски животни (кърмачки, но не майки)
Използваното женско животно (кърмачка) трябва да има височина на холката минимум 50 см, да е яко и здраво и да е добро по природа.

На една кърмачка могат да бъдат давани за кърмене малки на друга кучка   (дойка), и то най-много шест, включително малките, които самата тя е окучила.

Ако кърмачката не отглежда свое кучило, могат да й бъдат дадени малки от две различни кучила, ако малките са обозначени по начин, който да изключва объркването им едни с други. Отговорника за развъждане трябва да контролира отглеждането от женските и да потвърди сигурното обозначение. Малките се слагат за закърмване на дойка най-късно на 10-ия ден от живота им. Отглеждането от кърмачка трябва да бъде потвърдено от компетентния отговорник за развъждане в документа за регистриране на кучилото, респ. чрез удостоверение за отглеждане от кърмачка (формуляр). Отгледаните от кърмачка малки трябва да бъдат обозначени с "А" в документа си за татуиране.

Заплождане на кучка изключително с цел подготвянето й да бъде кърмачка не е разрешено.

Използването на привидно оплодени кучки не е разрешено.

Когато една кучка умре след раждането, може да бъде разрешено отглеждане от кърмачка преди 10-ия ден на малките, ако отговорника за развъждане на областната група или Службата за Водене на Родословната Книга дадат разрешение за това.
При избора на малките, най-късно на 10-ия ден след окучването, на майката да се оставят не повече от осем малки, останалите да бъдат предадени за отглеждане от кърмачка, при спазване на гореказаното потвърждение.

Малки с малформации и такива, които не изглеждат жизнеспособни в по-далечна перспектива или изостават спрямо братята и сестрите си от кучилото, трябва да бъдат умъртвени, независимо от силата на кучилото: най-късно на 11-ия ден, безболезнено и само с привличане на лекар или квалифицирано лице, изключително и само под упойка. В извънредни случаи да се включи главната служба.

Всеки друг начин, отклоняващ се от естествения ход на нещата (отглеждане) е непозволен.

Горните пръсти (вълчи нокти) следва да бъдат надлежно отстранени през първата седмица от живота на малките.

Малките не трябва да се предават (за отглеждане от кърмачка) преди да бъдат татуирани. Татуирането става само доколкото са здрави и ако в ограденото пространство (кучкарник) не върлуват заразни болести.
Малките могат да бъдат татуирани само на място при стопанина си. Ако са предадени за отглеждане от кърмачка, трябва да бъдат върнати обратно в кучилото с цел татуиране.

Връщането обратно от кърмачка при кучката-майка може да се извърщи едва след като малките навършат шест седмици. Ако малките не бъдат татуирани непосредствено след връщането им при майката, Развъдчикът трябва да провери идентичността на малките при кърмачката и на малките, останали при майката.

4.2.6. Регистриране на кучилото
Непосредствено след окучването, Развъдчик уведомява отговорника за развъждане за това.

Преди татуиране да се попълни документа за регистриране на кучилото (по един екземпляр за отговорника за развъждане, татуировчика и развъдчика).

Заявлението, заедно с изброените необходими документи, трябва да бъде подадено от развъдчика в срок от 6 месеца на Главната Служба на Обединението - без пропуски.

Към заявлението за изготвяне на родословно свидетелство трябва да се приложат следните документи:

- Родословно свидетелство на кучката (ако е имало смяна на собствеността);
- Удостоверение за покриване;
- Документ за регистрация на кучилото;
- Документ за татуировка (оригинал);
- Татуировъчна контролна лента;
- евентуално: удостоверение за отглеждане от кърмачка.

4.2.7. Родословно свидетелство
Родословните свидетелства са доказателства за произхода. Службата за Водене на родословната книга към Обединението BSV потвърждава идентичността чрез вписване в родословната книга.

BSV-Родословните свидетелства са удостоверения за истинност, които се признават от БРФК и FCI.

Родословните свидетелства остават собственост на BSV. Право на притежание спрямо родословното свидетелство има собственикът на кучето. Правото на притежание спрямо родословното свидетелство може да се държи и от наемателя на кучка за разплодни цели - по време на действие на договора за наем. Това важи и за притежателя на мъжкото куче, които биват предавани в развъдници.

Развъдчика е длъжен след като получи родословното свидетелство да го провери дали е правилно и след това да го потвърди с подписа си на първа страница. Изпращането на родословно свидетелство на дадено кучило може да се извършва само на развъдчика лично.

Евентуални смени на собствеността трябва да бъдат потвърдени на гърба на родословното свидетелство - с име, адрес на купувача, дата и подпис на продавача, като същите незабявно се съобщават на Обединението.

На собственика е забранено да подписва родословно свидетелство без вписана промяна на собствеността (ако има такава).

5. Процедура при дисплазия на тазобедрената става (HD)

5.1. Общи положения
Дисплазията на тазобедрената става е болестно изменение на тазобедрените стави в областта на ставната кухина и бедрената глава. Проявяването на болестта преминава от лека форма към тежка форма.

С цел преборване на болестта на ниво разплод, Обединението е въвело процедура, която се прилага от 1996 г. насам и до днес е показала отлични резултати в рамките на разплодната селекция.

Допълнително с това, Обединението е изготвило задължителен развъден план за борба с дисплазията на тазобедрената става по метода на оценяване на развъдната стойност.

5.2. Мерки в рамките на Обединението

5.2.1. Процедура за изследване
Проучването и установяването статуса на тазобедрените стави се прави чрез рентгенова процедура.
Процедурата протича по следния начин:
а) По принцип рентгеновата процедура може да се приложи само веднъж;
б) Минимална възраст на кучетата в момента на изследването - 12 месеца;
в) Ветеринарните лекари по договор гарантират пред BSV идентичността на преглежданото куче чрез лична проверка на номера на татуировката, като го сравнят с номера, вписан в оригиналното родословно свидетелство.
г) Рентгеновата снимка, надлежно обозначена с името на кучето и номера на татуировката му се изпраща от ветеринаря до BSV, Отдел HD, заедно с лекарското заключение.
д) Оценяването на окончателната експертиза се извършва от Централаната Оценителска Служба към Ветеринарното Висше Училище в София - съгласно директивите на FCI.
Освен тази Централна Оценителска Служба за експертиза на изследванията, направени от ветеринарите по договор, другите ветеринарни висши училища и университети се явяват оценители на себе си за предприетите от тях самите HD-изследвания.
е) При находките нормално (А1, А2), почти нормално (В1, В2) или още допустимо (С1, С2), Обединението поставя щемпел "а" на родословното свидетелство.. Собственицицте на кучета, при които HD-процедурата е доказала средна HD (D1, D2), биват уведомявани от Обединението с пощенска картичка.
На кучета, при които HD-процедурата е доказала тежка HD (Е1, Е2), се налага забрана за вписване на потомците им в родословната книга.
ж) При непризнаване на "а", собственикът на засегнатото куче има възможност за второ изследване. То трябва да бъде заявено пред Службата за Водене на Родословната Книга на Обединението в срок от 6 месеца след връчване на решението за непризнаването на "а" и може да се прави само в Централната HD-Оценителска Служба на Обединението. Решението от втората процедура е окончателно.

5.2.2. Други предписания и правила във връзка с развъждането
а) За оценките "превъзходна селекция" и "превъзходно", признаването на "а" е предпоставка и условие;
б) За допускане до разплод признаването на "а" е предпоставка и условие;
в) Всякакви вмешателства и посегателства по кучето с цел постигане на оплодителна способност са абсолютно забранени и водят до възбуждане на вътрешносъюзна наказателна процедура.

6. Съоръжения за запазване и стимулиране на развъждането
Тук спадат изпитите за доказване на способности, изложби и разплодните мероприятия. Детайлите са уредени в Правилник за Елитното Развъждане, Правилник за Изложбите и Правилник за Изпитите.

6.1. Родословна книга
В нея се съдържат всички Германски овчарски кучта, покриващи условията за вписване в родословната книга. Може да се ползва само от лица, които са над 18 години. За младежи под 18 години се изисква писменото съгласие от родителите/възпитателите.

Водената родословна книга за развъждане на Германски овчарски кучта (РК) ведно с обхванатите в нея поколения на ползваните за разплод животни, образува базата за развъждане. С цел да се постигне максимално възможно знание за отнощенията на произход в рамките на една порода, родословната книга трябва да обхваща всички принадлежащи към тази порода, годни за вписване по смисъла на Правилника за Развъждане животни, даже и ако по-късно се установи, че поради някаква причина те не са годни за разплод. Необхимо е да бъдат обхванати и тези животни, защото чрез това се създава предпоставката в рамките на породата да се получат задълбочени знания и констатации за наследяването - както в добрия, така и в лошия смисъл.

От родословната книга произлиза родословно свидетелство на едно куче, което дава сведения не само за имена и произход на отделните предшественици, но и за тяхното "работно" използване. То дава също така информация и за цвета на братята и сестрите, резултатите от обучението, изложбените и разплодни резултати на родителите, прародителите и братя и сестри. В родословната книга и родословното свидетелство поколенията от елитно развъждане (от две животни за елитно развъждане) и развъждане на база работни качества (от двама родители и четирима прародители със  знаци на обучение) се обозначават по специален начин.

6.2. Книга за подбор на породистите разплодници
Чрез елитното развъждане се създава селекция от животни за разплод, които по своята природа, постиженията си и поради анатомическата си структура, изглеждат в изключителна степен подходящи за запазване и стимулиране на породата.

Книгата за подбор на породистите разплодници се явява едно допълнение към родословната книга и заедно с нея плюс докладите  от изложбите и изпитите е съветник за целенасочено развъждане. Елитното развъждане се осъществява в съгласие със специални разпоредби (Правилник за елитното развъждане).


6.3. Картотека за показаните качества (körlist)
Тя обхваща всички животни, вписани в родословната книга или регистъра, които са участвали в изпит за показване на качества, признат от Обединението.

Картотеката за показаните качества съдържа името на кучето  според родословната книга, номера му в родословната книга или регистъра, неговото обозначение за проведено обучение, както и получената обща оценка на даден изпит за показване на качества и отделните оценки от всички етапи на изпита: като работа по следа, поведение и подчинение за заповеди, охранителна работа.

6.4. Картотека за изложбите
Тя обхваща всички животни, вписани в родословната книга, които са участвали в изложба или шоу, признати от BSV. Освен името на кучето  според родословната книга, тя съдържа и получените на изложбата оценки.

6.5. Картотека на кучетата със забрана за последващ разплод
Картотеката на кучетата със забрана за последващ разплод дава имената на кучетата и основанията, поради които поколенията на тези кучета не могат да бъдат вписани в родословната книга на Обединението. После това се съобщава и в печатния орган.

6.6. Регистър на употребяваните кучета
Регистърът на употребяваните кучета обхваща кучетата, които отговарят на признаците и качествата на породата, със или без доказано потомство.

С влизане в сила на настоящия Правилник за Развъждане всички предишни разпоредби губят своята валидност.Created by Arrakis Studio